O mnie

J e s t e m  c e r t y f i k o w a n ą
p s y c h o t e r a p e u t k ą  E A G T,  P T P G

EAGT - European Association for Gestalt Therapy
PTPG - Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt 

o r a z 

d o k t o r e m  n a u k  s p o ł e c z n y c h
w  z a k r e s i e  p s y c h o l o g i i Ukończyłam całościowe 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie - Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych.

Zajmuję się psychoterapią w nurcie humanistyczno - egzystencjalnym z elementami pracy z ciałem, ruchu, sztuki wizualnej i uważności.

Pracę doktorską z psychologii obroniłam na Uniwersytecie Gdańskim w roku 2014, pracuję jako wykładowca akademicki od 2003 roku (na etacie UG, AWFiS do 2020; aktualnie na studiach podyplomowych z Arteterapii Gumed i Psychotraumatologii UG). 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora EAGT.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt PTPG, European Association for Gestalt Therapy EAGT i Stowarzyszenia Psychologów Chrzescijańskich SPCh.

Od 2010 roku jestem związana z Ośrodkiem Medytacji Chrześcijańskiej przy Opactwie Benedyktynów w Lubiniu k/ Poznania, który stanowi dla mnie centrum rozwoju duchowego. 
 
 
 S z k o l e n i a  z a w o d o w e:
 • Praca z ciałem w ujęciu Gestalt, 3 modułowe szkolenie, w którym asystuję Aleksandrze Replin, Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt, Poznań;
 • Diagnoza głębokości zaburzeń ososbowości oraz dobór interwencji terapeutycznych, Instytut Psychoterapii Gestalt,  Gdańsk, Małgorzata Lambert;
 • Pomiędzy doświadczniem, eksperymentem, a dialogiem egzystencjalnym, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, Kraków, Dorota Węgrzyn;
 • Szkolenia z Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej ISTDP: Trwała zmiana stylu przywiązania (Robert Neborsky), Sekrety mechanizmu projekcji (Kees Cornelissen), Kto tu rządzi? Władza w psychoterapii (Gorgonia Wróbel-Sucharska), Uległość i opozycyjność w ujęciu ISTDP (Tobias Nordqvist), Praca z pacjentem zidentyfikowanym superego na poziomie borderline (Anna Dawidziuk-Łęczycka), Pozytywne uczucia w procesie terapeutycznym - jak pomoagać pacjentom w doświadczaniu więźi (Jose Verpoort-Douw);
 • 4 letnia Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w tym roczny Program Pomocy Psychologicznej w nurcie Gestalt, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt IIPG, Kraków; 
 • Pomoc psychologiczna w wybranych zagadnieniach klinicznych: zaburzenia nerwicowe, Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt, Poznań Aleksandra Replin
 • Chrześcijańska Terapia Integralna, Szczecin, Marcin i Monika Gajdowie;
 • Warsztaty pracy z ciałem (doświadczenia własne w nurcie terapii Gestalt 250 godz.), Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt IIPG i Instytut Treningu i Edukacji Psychologicznej, Kraków.
 • Podyplomowe Studium Arteterapii, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź; 
 • Studium Pomocy Psychologicznej, Ośrodek AD, Gdańsk; 
 • Szkolenie dla Pracowników świetlic socjoterapeutycznych, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA);
 • Wspieranie rodziny, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA);
 • Animator rozwoju podmiotowości – działania twórcze, Instytut Postępowania Twórczego, Łódź.